Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 ? Promocja Walentynki -15% Swarovski 2

Kategorie

Kontakt

  • SN STUDIO
    NIP: 7811631962
  • E-mail:sklep@snstudio.pl
  • Telefon507 673 737
  • Godziny działania sklepuPon. - Pt. 8:00 - 18:00 Sob. 8:00 - 14:00

Promocje

Czepek typu CLIP 100 szt.

Czepek typu CLIP 100 szt.29,00 zł12,00 zł

Montana

Montana13,00 zł8,00 zł

Iridescent Green

Iridescent Green13,00 zł8,00 zł

Metalic Blue

Metalic Blue13,00 zł8,00 zł

Amethyst

Amethyst13,00 zł8,00 zł

Promocja Walentynki -15% Swarovski

Organizator i czas trwania


Organizatorem akcji promocyjnej „Walentynkowy Swarovski -15%” (dalej: „Promocja”) jest SN Studio Katarzyna Kaczmarek  z siedzibą w Poznaniu (60 – 252 ) przy ul. Hetmańskiej 22/1, NIP 7811631962 oraz oddziały w Kaliszu, Lesznie i Pile u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
 Promocja trwać będzie w okresie od 03 lutego 2020 roku do wyczerpania zapasów bądź 16 lutego 2020 roku(dalej: czas obowiązywania Promocji). Warunki Promocji
1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie: a) w sklepie internetowym SN Studio ; b) w sklepie stacjonarnym SN Studio; c) w oddziałach stacjonarnych SN Studio w Lesznie, Pile i Kaliszu d)  u przedstawicieli handlowych SN Studio 
2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Zasady Promocji
1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić z rabatem – 15% następujące produkty: 
- cała kategoria „Swarovski 3D – kształty
- Hyacinth wszystkie rozmiary
- Hyacinth Shimmer wszystkie rozmiary
- Indian Siam wszystkie rozmiary
- Indian Pink wszystkie rozmiary
- Light Rose wszystkie rozmiary
- Light Rose AB wszystkie rozmiary
- Rose wszystkie rozmiary
- Fuchsia wszystkie rozmiary
- Fuchsia Shimmer wszystkie rozmiary
- Light Siam wszystkie rozmiary
- Light Siam AB wszystkie rozmiary
- Light Siam Shimmer wszystkie rozmiary
- Padparadsha wszystkie rozmiary
- Ruby  wszystkie rozmiary
- Scarlet wszystkie rozmiary
- Siam wszystkie rozmiary
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. 
3. Promocja nie nalicza się sama w koszyku. Zostanie właściwie naliczona podczas wystawiania dokumentu sprzedaży.
4. Promocja nie obejmuje kopert 1440 szt. 
5. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji produktów, zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży. 
6.SN Studio zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych. 


 Reklamacje i zwroty  
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres sklep@snstudio.pl lub drogą pocztową na adres siedziby SN Studio podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Walentynkowy Swarovski -15%" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika. 
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez SN Studio.
 5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji . Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. 
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej. 
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
2) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia. 


Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej. 
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony. 
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl